Pedopsychiatrická ambulancia pre deti a dorast

Pracovisko poskytuje ambulantnú pedopsychiatrickú starostlivosť pacientom do 18 rokov veku. Najčastejšie diagnózy sú emočné poruchy, hyperaktívny syndróm, poruchy správania, somatoformné poruchy, obsesívno-kompulzívne poruchy, tikové poruchy, depresívne stavy, samovražedné úmysly a stavy po samovražedných pokusoch, počínajúce psychotické ochorenia, poruchy príjmu jedla, poruchy vývinu, deti s pervazívovývinovou poruchou - autistické, deti s mentálnym postihom a s problémami, ktoré súvisia so skupinou primárnej starostlivosti (predrozvodová situácia v rodine, konfliktné milieupatické prostredie atď.).

 

Denný stacionár pre deti s rizikovým vývinom

Denný stacionár poskytuje progresívny spôsob liečby deťom vo veku od 2 do 7 rokov. Dĺžka pobytu je približne 3 mesiace. Do stacionára sa prijímajú deti s oneskoreným vývojom, s nezvládnutým odlúčením od matky, nadmerne úzkostlivé, s psychotraumatizujúcim zážitkom (umiestnenie do detského domova, po neúspešnej adopcii) a inými neurotickými poruchami.

 

V oblasti diagnostiky, rediagnostiky, liečby a poradenstva má denný stacionár celoslovenskú pôsobnosť. Takéto deti sú prijaté na krátkodobé diagnostické pobyty 2-5-dňové.

 

 

Telefón: 02/65420242

Vedúci lekár: MUDr. Anna Kováčová

Psychologička: Mgr. Katarína Gajdošová