Pedopsychiatrická ambulancia pre deti a dorast

Pracovisko poskytuje ambulantnú pedopsychiatrickú starostlivosť pacientom do 18 rokov veku. Najčastejšie diagnózy sú emočné poruchy, hyperaktívny syndróm, poruchy správania, somatoformné poruchy, obsesívno-kompulzívne poruchy, tikové poruchy, depresívne stavy, samovražedné úmysly a stavy po samovražedných pokusoch, počínajúce psychotické ochorenia, poruchy príjmu jedla, poruchy vývinu, deti s pervazívovývinovou poruchou - autistické, deti s mentálnym postihom a s problémami, ktoré súvisia so skupinou primárnej starostlivosti (predrozvodová situácia v rodine, konfliktné milieupatické prostredie atď.).

 

Kontaktné údaje: tel.: 02/65420242, lekár: MUDr. Anna Kováčová